Tomato, Basil and Mozzarella Tartlet

Tomato, Basil and Mozzarella Tartlet

$4.25
Serve Size: 1 piece - Short crust tart with a kick of three amazing flavours of tomatoes, basil and Mozzarella cheese.