Divinity Brunch

Divinity Brunch

$28.00

Divinity Brunch

What you get: 
Idli (2 pp), Medhu Vada (2 pp)
Sambar, Tomato Chutney, Coconut Chutney
Choose 1 Rice Pulliyogare/ Lemon Rice/ Coconut Rice/Pongal
Choose 1 Dessert- Kesari Bhat/Semiya Payasam/ ​Pal Payasam.